Förmånsbeskattning av betalkort

Nyhet 22 februari 2001

Kammarrätten har i en dom 2001-01-24 slagit fast att betalkort, som anställda på ett företag fick använda för privat konsumtion inte var någon skattepliktig förmån. Kammarrättens dom har överklagats till Regeringsrätten.

Riksgäldskontoret har den 19 juni 2000 slutit ramavtal avseende betalkortstjänster m.m. för statliga myndigheter med Eurocard AB (för Eurocard/MasterCard), FöreningsSparbanken AB (för Visa Business Card) och Nordbanken Finans AB (för First Card/MasterCard). Dessa ramavtal, vilka trädde i kraft den 1 januari 2001, kan statliga myndigheter avropa. Med anledning av en dom i Kammarrätten i Stockholm (KR) och de frågor som domen gett upphov till konstaterar Riksgäldskontoret följande:

KR har i en dom 2001-01-24 slagit fast att betalkort, som de anställda på ett företag fick använda för privat konsumtion inte var någon skattepliktig förmån. Därmed gick KR på samma linje som länsrätten.

Årsavgiften för betalkorten betalades av företaget. Månadsfakturorna ställdes till och betalades av kortinnehavarna, vilka fick ersättning av företaget efter redovisning av de kostnader som kortinnehavarna lagt ut för företaget. Alltså samma koncept som de statliga ramavtalen för betalkort har avseende företagskort med personligt betalningsansvar.

KR ansåg att betalkort underlättar utförandet av arbetsuppgifterna, främst vid tjänsteresor, och att användningen av betalkort förenklar och minskar kostnaderna för företagets administration. Därtill ansåg KR att förmånen att också få använda betalkortet privat inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i tjänsten och att förmånen har ett ringa värde.

KRs dom har emellertid inte vunnit laga kraft. Domen har överklagats till Regeringsrätten. Riksgäldskontoret återkommer med mera information då läget klarnat. Ytterligare information ger Peter Lindblom, tel. 08-613 4723.