Redovisning till regeringen: Finansieringssystemet för hantering av kärnavfall

Nyhet 3 maj 2021

I dag redovisar Riksgälden en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, en analys och bedömning av systemets finansiella balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2021.

Sammantaget fungerar finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter i dagsläget som avsett. De avgiftsskyldiga tillståndshavarna fullgör sina skyldigheter både vad gäller inbetalning av beslutade avgifter och vad gäller att ställa värdebeständiga säkerheter för finansieringsbelopp och, för reaktorinnehavare, även kompletteringsbelopp.

Utvecklingen sedan Riksgäldens föregående redovisning har varit positiv i termer av säkerheternas styrka och uthållighet. Den europeiska energibranschen har varit relativt motståndskraftig mot den ekonomiska nedgång som följt av coronapandemin, även om branschen påverkats negativt med bland annat minskad efterfrågan och stora fall i elpriser. Borgensbolagens kreditvärdighet är relativt oförändrad trots pandemin. På längre sikt väntas samtidigt efterfrågan på el öka betydligt jämfört med dagens läge. Det väntas bland annat leda till högre elpriser, vilket i sammanhanget är positivt.

I september 2021 kommer Riksgälden att lämna förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023. Kompletteringsbeloppen kommer då att beräknas i enlighet med de förändringar av finansieringslagen och finansieringsförordningen som trädde i kraft 2017. Dessa nya kompletteringsbelopp kommer att vara en central komponent för att begränsa den risk som staten och framtida skattebetalare har vad gäller finansiering av kärntekniska restprodukter.

Fakta om avgifter och säkerheter

Kärnavfallsavgifterna beräknas och tas ut i förhållande till den energi som levereras. Det kan också vara ett fast belopp för verksamheter som inte längre levererar kärnkraftsenergi.

För finansieringsbeloppet ställs en säkerhet som ska täcka de avgifter som ännu inte är inbetalda till Kärnavfallsfonden.

För kompletteringsbeloppet ställs en säkerhet som, med stor sannolikhet, ska täcka tillståndshavarens skyldigheter även om inga ytterligare avgifter betalas och inga ytterligare säkerheter ställs.

Säkerheterna ställs normalt ut av ägarbolagen i form av moderbolagsborgen.

Samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter 

Läs mer om Finansiering av kärnavfall på Riksgäldens webb.