Förbättrad konjunktur stärker successivt statens finanser

Pressmeddelande 17 juni 2014

Statens finanser förbättras successivt i takt med att en starkare konjunktur leder till ökade skatteinkomster. Riksgälden räknar med att nettolånebehovet (budgetunderskottet) minskar från 61 miljarder kronor i år till 11 miljarder kronor nästa år.

Nettolånebehovet för 2014 är 6 miljarder kronor lägre än Riksgäldens föregående prognos. Minskningen beror främst på högre skatteinkomster.

Även för 2015 beräknas nettolånebehovet minska med 6 miljarder kronor jämfört med föregående prognos. Skatteinkomsterna ökar snabbare mellan åren när konjunkturen stärks, samtidigt som utgifterna utvecklas i måttlig takt.

Riksgälden räknar med att BNP växer med 2,7 procent 2014 och 3,0 procent 2015. Det är en ökning med 0,1 procentenhet respektive 0,3 procentenheter från föregående prognos.

– En ökad internationell efterfrågan gynnar svensk ekonomi, men det är främst privat konsumtion och investeringar som driver tillväxten, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. Det innebär bland annat att statens inkomster från moms och andra skatter ökar.

Statens nettolånebehov och statsskulden

Miljarder kronor

2014

2015

Nettolånebehov

61

11

Statsskulden

1 365

1 372

Statsskulden som andel av BNP

36 %

35 %

Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

30 %

29 %

Upplåningen i statsobligationer är oförändrad på 77 miljarder kronor per år 2014 och 2015. Volymen per auktion ligger kvar på 3,5 miljarder kronor.

Det är för närvarande inte aktuellt att ersätta den 25-åriga statsobligationen med en ny obligation med längre löptid eftersom intresset är mycket begränsat.

Även upplåningen i realobligationer är oförändrad jämfört med föregående prognos, liksom upplåningen i utländsk valuta för statens egen del. Upplåningen i statsskuldväxlar minskar däremot något.

Upplåning fördelat över skuldslag

Miljarder kronor

2014

2015

Statsobligationer

77

77

Realobligationer

17

18

Statsskuldväxlar

110

150

Obligationer i utländsk valuta

83

79

    –    varav vidareutlåning till Riksbanken

56

52


Statsupplåning – prognos och analys 2014:2

Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, investerarkontakter, 08 613 47 82
Linda Wik, presskontakter, 08 613 46 18