Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter gäller från den 1 oktober

Nyhet 1 oktober 2020

I dag, den 1 oktober 2020, träder Riksgäldens nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter i kraft. Det främsta syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till tillåtna ändamål, och därigenom minska risken för att staten – och i förlängningen skattebetalarna – tvingas finansiera en tillståndshavares skyldigheter.

Genom de nya föreskrifterna får Riksgälden bättre förutsättningar att pröva kärnkraftsbolagens ansökningar om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden och att utvärdera hur utbetalade fondmedel har använts. För tillståndshavarnas och kommunernas del leder detta till ökad transparens och förutsägbarhet samtidigt som det ger bättre förutsättningar att planera för och leva upp till lagkraven.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om:

  • visst innehåll i kostnadsberäkningar
  • ansökningar om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden
  • redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts

Föreskrifterna riktar sig till tillståndshavare som enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har tillstånd till en kärnteknisk verksamhet som ger eller har gett upphov till restprodukter. Även  tillståndshavare som har tillstånd att inneha eller driva en eller flera kärnkraftsreaktorer som inte permanent har stängts av före den 1 januari 1975 omfattas. Föreskrifterna riktar sig också till de kommuner som omfattas av bestämmelserna i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter

Beslutspromemoria