Handel på börsen

Du kan köpa och sälja tidigare utgivna premieobligationer via en bank eller fondkommissionär.

Köper du en obligation på börsen tar banken eller fondkommissionären normalt ut en avgift, så kallat courtage, för detta.

Premieobligationerna handlas på börsen till aktuell dagskurs. Kurserna hittar du på NASDAQ Stockholm, hos en bank, fondkommissionär eller på dagstidningarnas ekonomisidor.

Om vi har två försäljningsperioder under ett år kallas de för första respektive andra lånet det året de getts ut och kan förkortas på olika sätt. Exempelvis andra lånet 2010 kan förkortas 10:2 eller som på börsens hemsida 102.

Avnotering från handel inför vinstdragning

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är bankdagen före respektive vinst-utlottningsdag (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor). Börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragnings-tillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

Avnotering från handel inför förfall

Inför förfall av en premieobligation, det vill säga återbetalning av kapital, avnoteras premieobligationen från handel den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är den femte bankdagen före förfallodagen (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor).