Ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor

Från den 1 januari 2022 har Riksgälden i uppdrag att pröva ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor. Det innebär att Riksgälden ska bedöma om kärnkraftsbolagens försäkringar och andra säkerheter för kostnader som kan uppstå till följd av en olycka vid kärnkraftverk eller vid transporter av radioaktivt material är tillräckliga.

Bakgrunden till det nya uppdraget är ändringar i Paris- och Brysselkonventionen som bland annat förlängt preskriptionstiden för personskador till 30 år från att en olycka inträffar. För att uppfylla kraven i konventionerna trädde en ny lag och förordning i kraft 1 januari 2022.

Ekonomiska säkerheter - kärnkraftverk och andra anläggningar

Sveriges kärnkraftreaktorer finns vid fyra anläggningar, varav reaktorer är i drift i tre anläggningar. En anläggningsinnehavare (det vill säga den som driver kärnkraftverket) ska i den utsträckning det är möjligt ha en ansvarsförsäkring för att täcka sitt ersättningsansvar i händelse av en olycka som leder till radioaktiva skador.

Om försäkringen inte täcker hela anläggningsinnehavarens skyldigheter (se nedan) behöver även en annan säkerhet ställas. En säkerhet får inte utgöras av en fastighet som det bedrivs kärnteknisk verksamhet på och ska - ensam eller tillsammans med andra säkerheter - vara betryggande för sitt ändamål.

Anläggningshavare ska anmäla ansvarsförsäkringar och säkerheter till Riksgälden som sedan överlämnar anmälan tillsammans med ett yttrande till regeringen för prövning om säkerheterna är tillräckliga.

Nedan framgår vad säkerheter ska ställas för och till vilket belopp:

  • En anläggningshavare med en kärnkraftsreaktor i drift ska ha en ansvarsförsäkring upp till ett belopp som motsvarar 1 200 miljoner euro i den utsträckning som är möjligt.
  • En anläggningshavare utan en kärnkraftsreaktor i drift ska ha en ansvarsförsäkring upp till ett belopp som motsvarar 700 miljoner euro i den utsträckning som är möjligt. Anläggningshavare som inte har en kärnreaktor i drift kan ansöka om ett lägre ansvarsbelopp. Strålsäkerhetsmyndigheten yttrar sig över ansökan efter samråd med Riksgälden. Regeringen beslutar om ett eventuellt lägre belopp.

Förlängd preskriptionstid för personskador

Ändringarna i Paris- och Brysselkonventionen innebär bland annat att preskriptionstiden för personskador förlängts från 10 år till 30 år från olyckan. De ansvarsförsäkringar marknaden erbjuder i dag täcker endast delvis denna preskriptionstid.

Det behövs alltså för närvarande kompletterande säkerheter för att täcka anläggningshavarens ansvar för sena personskador (mer än 10 år men inom 30 år från tidpunkten för olyckan). En del av detta skulle kunna utgöras av tilläggsförsäkringar, annars krävs andra säkerheter.

Säkerheter för transporter

Ersättningsansvaret för skador om en radiologisk olycka inträffar under en transport får täckas av en särskild försäkring som prövas av Riksgälden. En säkerhet som avser en enskild transport ska anmälas till Riksgälden senast en månad innan transporten påbörjas. Även här fattar regeringen beslut om det belopp försäkringarna och säkerheterna ska uppgå till.