Vår internationella samverkan

Finansiella företag och marknader är ofta internationella till sin karaktär. Att samverka internationellt är därför i många fall en förutsättning för att främja finansiell stabilitet.

Kärnan i Riksgäldens internationella arbete inom krishantering är de så kallade resolutionskollegierna. Vi deltar också i flera internationella organisationer och arbetsgrupper som på olika sätt arbetar med dessa frågor på europeisk och global nivå.

Vilka ingår i resolutionskollegierna?

Myndigheter med ansvar för banker och institut som bedriver verksamhet i flera länder, ska samordna sin resolutionsplanering med motsvarande myndigheter i de andra berörda länderna. Denna samordning äger rum i så kallade resolutionskollegier och det finns ett särskilt resolutionskollegium för varje gränsöverskridande bank. Kollegierna består av representanter från andra resolutionsmyndigheter såsom Riksgälden, men även tillsynsmyndigheter, centralbanker, insättningsgarantisystem samt finansdepartement i de länder där koncernen har ett dotterbolag eller en större filial. Även Europeiska bankmyndigheten (EBA) bjuds in att delta i kollegiet.

Viktigt forum för informationsutbyte

Kollegiet leds av resolutionsmyndigheten i landet där banken har sin hemvist. I kollegiet utbyter deltagarna information och fattar olika typer av beslut, till exempel om kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Kollegiet tar också fram gemensamma koncernresolutionsplaner, genomför bedömningar av bankernas och institutens resolutionsbarhet och tar ställning till om åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra resolution av koncernen som helhet.

I en kris är det kollegiets uppgift att komma överens om vilka åtgärder som ska användas i resolution.

För koncerner där banken har sin hemvist i Sverige ansvarar Riksgälden för att upprätta förslag till resolutionsplaner och att leda kollegiernas arbete. Därutöver är vi representant i kollegiearbetet för utländska banker och institut som har dotterbolag eller filial i Sverige.

Aktiva i flera internationella organisationer

Riksgälden deltar i det internationella regelgivningsarbetet kopplat till resolution, både på global och europeisk nivå.

  • I det globala arbetet är vi Sveriges representant i styrgruppen för resolution i rådet för finansiell stabilitet (FSB).
  • På europeisk nivå deltar vi i Europeiska bankmyndighetens (EBA) kommitté för resolution.
  • Vi är med i European Forum of Deposit Insurers (EFDI) och International Association of Deposit Insurers (IADI) som är samarbetsorganisationer för insättningsgarantisystem.
  • Vi är representerade i Nordic Baltic Stability Group (NBSG) som är ett forum för resolutionsmyndigheter, tillsynsmyndigheter, centralbanker och finansdepartement i Norden och Baltikum.
  • Därtill deltar vi i ett antal permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper inom ovan nämnda organisationer.