Rapportering: resolutionsplanering och MREL

För att säkerställa en effektiv krishantering tar Riksgälden fram en resolutionsplan för varje bank och institut samt fastställer minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL). Inför det arbetet behöver vi få in vissa uppgifter från bankerna och instituten.

När Riksgälden tar fram planer för hur bankerna och instituten ska hanteras i kris, så kallade resolutionsplaner, behöver vi få in viss information. Denna periodiska inrapportering sker från och med 2019 till Finansinspektionen via Rapporteringsportalen. Riksgälden hämtar därefter in uppgifterna från Finansinspektionen. Rapporteringen görs en gång om året.

I dokumentet ”Rapportering för resolutionsplanering 2021” anges vad Riksgälden behöver i vårt uppdrag som resolutionsmyndighet. Här finns också information om hur Finansinspektionen vill att berörda banker och institut rapporterar. 

Rapportering för resolutionsplanering 2021

Möjlighet att skjuta upp rapportering med anledning av coronapandemin

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om lättnader i kraven för tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin. Banker och andra institut ges därför möjlighet att ansöka om upp till en månads extra tid för att rapportera in uppgifter till Finansinspektionen.

Ansökan om att skjuta upp rapportering ska med motivering skickas till: rapportering@fi.se

Finansinspektionen kommer att bevilja lättnader genom en bedömning i varje enskilt fall.

Läs mer på Finansinspektionens webbplats om hur ansökan går till

Rapportering för minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Kvartalsvis hämtar vi in information via Finansinspektionen om hur banker och institut uppfyller MREL. Detta rör de banker och institut som har bedömts vara systemviktiga och där Riksgälden har beslutat om fullständiga MREL-krav. I dokumentet nedan beskriver vi hur Riksgälden och Finansinspektionen använder den rapporterade informationen för att beräkna bankernas och institutens MREL-uppfyllnad på gruppnivå.

PM: Rapportering av MREL 2019 

Vilka berörs?

Finansinspektionen tillhandahåller en förteckning över de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Det är endast kreditinstituten och värdepappersbolagen i listan* som berörs av rapporteringskravet (vilka värdepappersbolag som omfattas specificeras ytterligare av 2 kap. 1§ lagen om resolution).

*För koncerner i förteckningen som omfattar kreditinstitut och värdepappersbolag inom andra EES-länder ska moderföretaget rapportera även för dessa.    

Till Finansinspektionens förteckning