Remissvar: Viktigt värna effektiva former för krishantering vid finansiell oro

Nyhet 11 juni 2021

Riksgälden välkomnar utredarens förslag om en ny struktur i beredskapssektorer och inrättandet av de två beredskapssektorerna Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster. Riksgälden efterfrågar vissa förtydliganden och förordar Riksbanken som sektorsansvarig myndighet inom Finansiella tjänster.

Riksgälden menar att det måste till ett förtydligande om vad arbetet inom beredskapssektorn Finansiella tjänster ska omfatta och att de berörda myndigheternas uppdrag inom finansiell stabilitet ingår i beredskapssektorn. Utredningens snäva beskrivning gör att vitala delar av beredskapssektorns verksamhet saknas i betänkandet, bl.a. Riksgäldens uppdrag att ta upp lån, förvalta statsskulden samt ställa ut statliga garantier och lån.

Vid en kris utgör idag det Finansiella stabilitetsrådet det centrala forumet för samordning av centrala frågor. Riksgälden menar att dagens strukturer och former för samarbete mellan myndigheterna som rör den finansiella stabiliteten fortsatt ska gälla även vid kris och att det samlade arbetet inom beredskapssektorn Finansiella tjänster ska utgå från detta.

Det är rimligt att förvänta sig att en finansiell kris som utspelar sig under förhöjd beredskap har liknande förlopp och kräver liknande hantering som vid en fredstida finansiell kris. Varken under fredstida förhållanden eller under höjd beredskap är det lämpligt att ge en myndighet, utan ett sådant operativt uppdrag, en roll som innebär att leda krishanteringen.

Det är viktigt att värna effektiva former för krishantering. Såväl Riksbanken som Riksgälden har vid finansiella kriser redan idag krishanterande uppdrag. Därför tycker vi att Riksbanken framstår som lämplig sektorsansvarig myndighet inom beredskapssektorn Finansiella tjänster, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden menar att de konstitutionella utmaningar det innebär att Riksbanken är en myndighet under riksdagen bör kunna lösas givet betydelsen av att kunna upprätthålla den finansiella stabiliteten i alla situationer.

I fråga om de sektorsansvariga myndigheternas uppgifter under höjd beredskap avstyrker Riksgälden utredarens förslag att ge sektorsansvariga myndigheter mandat att meddela föreskrifter gentemot de andra myndigheterna inom beredskapssektorn när det gäller prioriteringar och omfördelningar av resurser.

Läs hela remissvaret