Remissvar: Ändrade regler om säkerställda obligationer

Nyhet 2 februari 2021

Riksgälden har inga synpunkter på de övergripande förslagen och överväganden som lämnas i betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer, SOU 2020:61 (Fi2020/04379).

I utredningen diskuteras en alternativ ordning där Riksgälden, i egenskap av resolutionsmyndighet, skulle kunna vara ett alternativ till Finansinspektionen som i dag är den myndighet som lämnar medgivande om löptidsförlängning. Riksgälden instämmer dock i utredningens slutsats att Finansinspektionen utifrån sitt tillsynsuppdrag är bättre lämpad att vara den som kan medge löptidsförlängning.

Eftersom en förlängning av löptiden har en nära koppling till den fallissemangsbedömning som kan leda till att Riksgälden fattar beslut om resolution anser Riksgälden att det är önskvärt att Riksgälden ges en uttrycklig möjlighet att inkomma med synpunkter inför ett sådan beslutsfattande.

Läs hela remissvaret