Remissvar: Promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsreglerade upplysningar för vissa aktörer på marknadsområdet

Nyhet 30 september 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Fi2020/03070/FPM)

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Läs hela remissvaret