Remissvar: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Nyhet 8 juni 2020

Riksgälden ställer sig positiv till finansdepartementets ställningstagande om att inte föreslå någon ändring av skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet i lagen om tjänstepensionsföretag.

Riksgälden instämmer även i att diskussionen gällande räntegolv som nu förs som en del av översynsarbetet av Solvens-II på EU-nivå bör bevakas för att senare lyftas nationellt.

Läs hela remissvaret