Remissvar: Ett bättre premiepensionssystem

Nyhet 11 februari 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (S2019/04594/SF).

Riksgälden anser att förslagen i utredningen är väl avvägda och stödjer dem. Ett problem med fondtorget har varit förekomsten av oseriösa fondförvaltare. Att kapitalet inom premiepensionssystemet förvaltas på ett förutsägbart, tryggt och effektivt sätt är inte enbart av betydelse för individen utan även för förtroendet för det finansiella systemet och i slutändan för den finansiella stabiliteten. Riksgälden anser därför att det är viktigt att reducera risken för oseriös och ineffektiv förvaltning i premiepensionssystemet, vilket utredningens förslag om ett upphandlat och kontrollerat fondtorg strävar efter.

Riksgälden är i likhet med vad som framhålls i utredningen även av uppfattningen att fondvalet har ställt för höga krav på spararnas finansiella kunskaper, delvis som en följd av det stora antalet valbara fonder. Riksgälden anser därför att det är rationellt att minska antalet valbara fonder, så som utredningen föreslår. Riksgälden vill dock understryka vikten av att fondutbudet på det upphandlade fondtorget blir tillräckligt stort.

Läs hela remissvaret