EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Publikation 24 maj 2018

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2018/02064/L2)