Sveriges statsskuld januari 2012

Publikation 7 februari 2012

Från och med januari har Riksgälden genomfört vissa ändringar i hur statsskulden redovisas. Ändringarna gör redovisningen mer konsekvent och transparent. De medför i nuläget att den redovisade skulden blir något större, men denna effekt försvinner över tiden. Statens faktiska skuldsättning är opåverkad. För mer om ändringarna: https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/publicerat/Statsskulden/