Finans- och riskpolicy 2020

Publikation 19 maj 2020

Finans- och riskpolicyn stödjer Riksgäldens riskhantering och den interna kontrollen. Policyn ger en överblick av myndighetens hantering av risker och vald risknivå.

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. I policyn anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Fastställd av Riksgäldens styrelse 2019-12-11, dnr 2019/1010. Ändrad av Riksgäldens styrelse 2020-05-13.

Finans- och riskpolicy 2020