Övriga publikationer

Finans- och riskpolicy 2020

Publikation 19 maj 2020 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. I policyn anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Fastställd av Riksgäldens styrelse 2019-12-11, dnr 2019/1010. Ändrad av Riksgäldens styrelse 2020-05-13.

Finans- och riskpolicy 2020

Finans- och riskpolicyn stödjer Riksgäldens riskhantering och den interna kontrollen. Policyn ger en överblick av myndighetens hantering av risker och vald risknivå.

Samspel mellan regelverket om kapitaltäckning och krishantering

Publikation 2 maj 2017 Rapport – Övriga

Finansinspektionen och Riksgälden har på uppdrag av regeringen tagit fram denna rapport som presenterar myndigheternas syn på det samlade regelverket för kapitaltäckning och krishantering.

Förslag om lån i Riksgälden

Publikation 31 januari 2013 Rapport – Övriga

Byten och uppköp av realobligationer

Publikation 13 september 2007 Rapport – Övriga

Byten och uppköp av realobligationer

Förslag till ny policy för växelupplåning

Publikation 13 september 2007 Rapport – Övriga

Förslag till ny policy för växelupplåning

Lån i Japan

Publikation 1 februari 2007 Rapport – Övriga

Lån i USA

Publikation 1 januari 2007 Rapport – Övriga

Missiv till rapport om marknadsvård

Publikation 13 februari 2003 Rapport – Övriga

Missiv till garantirapport

Publikation 21 maj 2002 Rapport – Övriga