Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2020

Publikation 13 mars 2020

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Nyhet 13 mars 2020: Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj