Överskott för staten i januari 2021

Pressmeddelande 5 februari 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 7,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 10,6 miljarder kronor.

Det primära saldot blev 15,8 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 9 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror bland annat på att regleringen av kommunalskatteutbetalningarna avseende 2019 medförde en högre inbetalning från kommunerna till staten än beräknat. Regleringen görs mellan kommuner och staten i januari varje år och är en slutlig beräkning av kommunalskatten. Därutöver var utbetalningarna från ett antal myndigheter, bland andra universiteten och Skolverket, lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,4 miljarder kronor lägre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2021 visade statens betalningar ett underskott på 209,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 270 miljarder kronor i slutet av januari.

Nya prognoser för 2021 och 2022 publiceras den 24 februari, kl. 09.30.

Utfallet för februari 2021 publiceras den 5 mars, kl. 09.30.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall januariPrognos januariDifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 7,731 -10,593 18,324 53,863 -209,834
Nettolånebehov1 -7,731 10,593 -18,324 -53,863 209,834
Primärt saldo3 -2,570 13,243 -15,813 -48,109 163,972
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -2,955 -1,508 -1,447 -3,427 27,511
Räntor på statsskulden -2,207 -1,143 -1,064 -2,327 18,352
  - Ränta på lån i svenska kronor -2,048 -1,289 -759 -1,139 17,045
  - Ränta på lån i utländsk valuta -45 -64 19 -133 -943
  - Realiserade valutakursdifferenser -114 210 -324 -1,055 2,250

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Rapport: Sveriges statsskuld januari 2021

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)