Underskott för staten i januari 2020

Pressmeddelande 7 februari 2020

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,3 miljarder kronor. Ett lägre primärt saldo än prognos motverkades av lägre nettoutlåning till myndigheter.

Det primära saldot, som består av skillnaden mellan statens inkomster och utgifter, blev 3,9 miljarder kronor lägre än i prognos. Skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor lägre än beräknat. Samtidigt blev myndigheternas utgifter något högre, bland annat på grund av högre utgifter för SIDA och Försvarsmakten.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det berodde främst på lägre utlåning till CSN och högre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden låg i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2020 visade statens betalningar ett överskott på 100,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 092 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari 2020 publiceras den 6 mars, kl. 09.30.

Nya prognoser för 2020 och 2021 publiceras den 18 februari, kl. 09.30.

Kontakt

Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov¹(miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2019).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen   påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall janPrognos janDifferens janAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo -3 022 -2 275 -748 -1 984 100 211
Nettolånebehov 3 022 2 275 748 1 984 -100 211
Primärt saldo3 6 861 2 915 3 947 8 835 -52 169
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -2 731 449 -3 180 -7 490 -69 980
Räntor på statsskulden -1 108 -1 089 -19 639 21 937
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 083 -1 263 180 -319 16 536
  - Ränta på lån i utländsk valuta -124 -30 -94 325 -302
  - Realiserade valutakursdifferenser 100 204 -104 633 5 702

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld januari 2020

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.