Överskott för staten i november 2020

Pressmeddelande 6 december 2020

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 40,4 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 20,5 miljarder kronor. Skillnaden beror på lägre utgifter och högre skatteinkomster än beräknat.

På grund av ett fel publicerades rapporten Sveriges statsskuld november 2020 i förtid på söndag den 6 december istället för som planerat måndag den 7 december kl. 09.30. Riksgälden tidigarelägger därför hela publiceringen av utfallet för statens betalningar och statsskuldens storlek i november 2020.

Det primära saldot blev 20,4 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 7 miljarder kronor högre än beräknat. Därutöver var utbetalningarna från ett antal myndigheter lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljarder kronor lägre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,3 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2020 visade statens betalningar ett underskott på 193,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 137 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december 2020 publiceras den 12 januari 2021, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov¹(miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande   statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall nov.Prognos nov.Differens nov.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 40 383 20 464 19 919 29 506 -193 102
Nettolånebehov1 -40 383 -20 464 -19 919 -29 506 193 102
Primärt saldo3 -20 684 -247 -20 437 -27 268 156 996
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -23 245 -22 455 -790 -3 652 23 676
Räntor på statsskulden 3 546 2 237 1 309 1 414 12 430
  -   Ränta på lån i svenska kronor 3 622 1 745 1 877 2 274 10 491
  -   Ränta på lån i utländsk valuta -50 -32 -18 -117 -1 055
  -   Realiserade valutakursdifferenser -26 524 -550 -743 2 994

Rapport: Sveriges statskuld november 2020, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 21 oktober: Statsupplåning prognos och analys 2020:3

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja