Underskott för staten i juni 2019

Pressmeddelande 5 juli 2019

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 24,8 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 25,5 miljarder kronor. Utfallet var därmed ungefär i linje med prognosen

Det primära saldot som utgörs av skillnaden mellan statens inbetalningar och utbetalningar blev 2,3 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,1 miljarder kronor högre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2019 visade statens betalningar ett överskott på 86,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 111 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli 2019 publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Kontakt

Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
¹ Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
³ Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 Utfall   juniPrognos juniDiff. juniAck. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov 24 825 25 516 -691 -691 -86 210
Primärt saldo³ 23 834 26 158 -2 324 -2 324 -87 569
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -2 872 -5 015 2 142 2 142 -18 165
Räntor på statsskulden 3 864 4 373 -509 -509 19 524
 - Ränta på lån i svenska kronor 4 857 4 500 357 357 15 637
 - Ränta på lån i utländsk valuta 1 30 -29 -29 -439
 - Realiserade valutakursdifferenser -994 -157 -837 -837 4 327
² Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos   (juni 2019).
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld juni 2019

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden


Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.