Överskott för staten i mars

Pressmeddelande 9 april 2018

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

Statens primära saldo blev 0,9 miljarder kronor högre än prognos. Det förklaras huvudsakligen av något lägre utgifter för bland annat Skolverket och EU-avgiften. De lägre utgifterna motverkades delvis av att skatteinkomsterna blev cirka 2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Det berodde främst på högre inlåning från Pensionsmyndigheten och Fortifikationsverket.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,7 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2018 visade statens betalningar ett överskott på 75,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 224 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april publiceras den 8 maj, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2018).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

4 Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

 Utfall mar.Prognos mar.Differens mar.Ack. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

-6 356

-1 911

-4 445

554

-75 559

Primärt saldo3

-2 940

-2 076

-865

2 458

-86 886

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4

-6 786

-3 890

-2 896

-1 748

3 315

Räntor på statsskulden

3 370

4 054

-684

-157

8 012

  - Ränta på lån i svenska kronor

2 709

3 078

-369

-145

10 857

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-64

-24

-40

-34

-1 001

  - Realiserade valutakursdifferenser

724

1 000

-276

23

-1 844

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld mars 2018

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.