Underskott för staten i juli

Pressmeddelande 7 augusti 2017

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 10,1 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre nettoutlåning till myndigheter, vilken till viss del motverkades av att det primära lånebehovet blev lägre än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 26,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras den största delen av vidareutlåning till Riksbanken på 22,8 miljarder kronor. Samtidigt var det primära lånebehovet 18,0 miljarder lägre än beräknat. Till största delen rör det sig om att skatteinkomsterna var större än beräknat.

Statens övriga in- och utbetalningar var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2017 visade statens betalningar ett överskott på 40,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 330 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september, kl. 09.30.

Kontakt

Mårten Bjellerup, analytiker, 08 613 46 61

Presskontakt, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)
1   Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt   tecken.
2   Summan av månatliga prognosdifferenser sedan   senaste prognos (juni 2017). 
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive   nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall   juliPrognos juliDifferens juliAck. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov 10 096 1 961 8 135 3 611 -39 947
Primärt   lånebehov exkl. nettoutlåning3 -11 491 6 587 -18 078 -17 976 -75 239
Nettoutlåning   till myndigheter m.fl. 22 114 -4 220 26 334 21 828 29 611
Räntor   på statsskulden -528 -406 -122 -241 5 681
  - Ränta på lån i svenska kronor -437 -642 205 -295 7 072
  - Ränta på lån i utländsk valuta -20 -8 -12 8 -14
  - Realiserade valutakursdifferenser -70 244 -314 45 -1 377

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

 Sveriges statsskuld juli 2017