Överskott för staten i augusti

Pressmeddelande 7 september 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att vidareutlåning till Riksbanken tidigarelades till juli.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor lägre än prognos. Samtidigt var statens utgifter marginellt högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 24,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på att lån till Riksbanken som förföll i augusti refinansierades redan i juli. Den lägre nettoutlåningen är således endast en omfördelning mellan juli och augusti.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2017 visade statens betalningar ett överskott på 52,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 242 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 6 oktober, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Presskontakt, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet   motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan   av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2017).

3   Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till   myndigheter.

 Utfall augustiPrognos augustiDifferens augustiAck. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

-39 071

-16 573

-22 498

-18 886

-52 143

Primärt   lånebehov exkl. nettoutlåning3

-15 110

-17 807

2 697

-15 279

-66 339

Nettoutlåning   till myndigheter m.fl.

-24 503

-491

-24 012

-2 184

8 341

Räntor   på statsskulden

543

1 725

-1 182

-1 423

5 855

  - Ränta på lån i svenska kronor

1 431

1 913

-482

-776

8 314

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-57

-23

-34

-26

-209

  - Realiserade valutakursdifferenser

-832

-165

-667

-621

-2 250

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Den svenska statsskulden augusti 2017