Överskott för staten i september

Pressmeddelande 7 oktober 2016

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,7 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att myndigheternas utbetalningar blev lägre än prognos.

Myndigheternas utbetalningar var drygt 6 miljarder kronor lägre, samtidigt som skatteinkomsterna blev cirka 3 miljarder kronor högre än beräknat. De högre skatteinkomsterna förklaras främst av högre inbetalningar av kompletterande skatt.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor lägre än prognos, vilket främst förklaras av högre inlåning från myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde huvudsakligen på högre valutakursvinster och överkurser än prognostiserat.

För tolvmånadersperioden till och med september 2016 visade statens betalningar ett överskott på 66,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 292 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november, kl. 09.30. Den 26 oktober publicerar Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi och statens upplåning. 

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall sepPrognos sepDifferens sepAck. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -9 689 4 018 -13 706 -27 173 -66 638
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -3 995 5 664 -9 658 -23 198 -73 559
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -1 923 263 -2 185 -1 389 -1 117
Räntor på statsskulden -3 772 -1 909 -1 863 -2 586 8 039
- Ränta på lån i svenska kronor -3 122 -1 928 -1 194 -2 072 9 011
- Ränta på lån i utländsk valuta 49 32 17 203 526
- Realiserade valutakursdifferenser -698 -13 -685 -717 -1 499

Sveriges statsskuld september 2016

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.