Överskott för staten i maj

Pressmeddelande 8 juni 2016

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,0 miljarder kronor i maj. Det är 2,3 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Större skatteinkomster än beräknat vägde upp högre räntebetalningar och större nettoutlåning till myndigheter.

Skatteinkomsterna var cirka 5 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen beror på högre kompletteringsbetalningar. 

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,0 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på minskad inlåning från Exportkreditnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,7 miljarder kronor högre än prognos. Det förklaras av högre räntebetalningar i utländsk valuta och förskjutningar av räntebetalningar mellan månader i svenska kronor.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2016 visade statens betalningar ett överskott på 38,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 317miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni publiceras den 7 juli, kl. 09.30. Den 15 juni publicerar Riksgälden en ny prognos för statens nettolånebehov och upplåning.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall
maj
Prognos majDiff.
maj
Ack.
diff.2
Utfall 
12-mån
Nettolånebehov -35 985 -33 670 -2 315 -7 757 -38 640
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -38 093 -32 070 -6 023 -16 924 -53 004
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 835 -1 182 2 018 2 669 1 461
Räntor på statsskulden 1 273 -417 1 690 6 498 12 903
  - Ränta på lån i svenska kronor 741 -379 1 120 4 727 13 131
  - Ränta på lån i utländsk valuta 252 -33 285 399 32
  - Realiserade valutakursdifferenser 280 -5 285 1 372 -260

Sveriges statsskuld maj 2016, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.