Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2016

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 45 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 47 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre nettoutlåning till myndigheter.

Skatteinkomsterna var knappt 2 miljarder kronor högre än prognos, vilket motverkades av högre utbetalningar från myndigheter.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,4 miljarder kronor högre än prognos. Det beror huvudsakligen på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden och Exportkreditnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2016 visade statens betalningar ett överskott på 4,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 347 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 7 april, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall
feb.
Prognos feb.Diff.
feb.
Ack.
diff.2
Utfall 
12-mån.
Nettolånebehov -45 471 -47 425 1 954 1 954 -4 713
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -42 161 -42 313 152 152 -25 665
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 369 -2 039 2 408 2 408 2 757
Räntor på statsskulden -3 679 -3 073 -606 -606 18 195
  - Ränta på lån i svenska kronor -2 956 -2 675 -281 -281 12 584
  - Ränta på lån i utländsk valuta 16 8 8 8 -275
  - Realiserade valutakursdifferenser -739 -406 -333 -333 5 886

Sveriges statsskuld februari 2016, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden