Underskott för staten i juni

Pressmeddelande 7 juli 2015

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 33,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 33,0 miljarder kronor.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 1,1 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på att skatteinkomsterna blev 2 miljarder kronor högre än beräknat, men det motverkades delvis av något högre utbetalningar från myndigheterna.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,0 miljarder kronor högre än beräknat, vilket huvudsakligen beror på lägre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 1,3 miljarder kronor, vilket var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2015 visade statens betalningar ett underskott på 79,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 383 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2015).
 Utfall
 juni
Prognos
juni
Differens
juni
Ack.
diff. 1)
Utfall
12 mån.
Nettolånebehov 33 452 33 010 442 442 79 408
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning 34 233 35 293 -1 060 -1 060 41 183
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -2 073 -4 063 1 990 1 990 21 019
Räntor på statsskulden 1 291 1 780 -489 -489 17 206
  - Ränta på lån i svenska kronor 1 364 1 655 -291 -291 3 929
  - Ränta på lån i utländsk valuta -51 48 -99 -99 84
  - Realiserade valutakursdifferenser -21 77 -98 -98 13 193

Sveriges statsskuld juni 2015

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden.