Överskott för staten i oktober

Pressmeddelande 6 november 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 1,1 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 3,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna blev cirka 5 miljarder kronor högre än prognos. Samtidigt blev utbetalningarna från några myndigheter något högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror bland annat på lägre utlåning till Svenska Kraftnät.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2015 visade statens betalningar ett underskott på 45,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 344 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall   oktoberPrognos oktoberDifferens  oktoberAck. diff.²Utfall 
12-mån.
Nettolånebehov -1 142 3 950 -5 092 -5 092 45 707
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning³ 10 050 12 430 -2 381 -2 381 12 954
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -6 749 -4 632 -2 118 -2 118 17 014
Räntor på statsskulden -4 443 -3 849 -594 -594 15 739
  - Ränta på lån i svenska kronor -4 636 -3 717 -919 -919 4 991
  - Ränta på lån i utländsk valuta 27 38 -11 -11 -544
  - Realiserade valutakursdifferenser 166 -170 336 336 11 291

Sveriges statsskuld oktober 2015, pdf

Redovisning av nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden