Överskott för staten i juli

Pressmeddelande 7 augusti 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 0,3 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 5,0 miljarder kronor.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 6,9 miljarder kronor lägre än prognos. Skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna blev högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,3 miljarder kronor högre än beräknat, vilket huvudsakligen beror på lägre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 0,7 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2015 visade statens betalningar ett underskott på 75,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 381miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
1 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2015).
 Utfall juliPrognos juliDifferens juliAck. diff.1Utfall 12-mån
Nettolånebehov -295 5 044 -5 339 -4 897 75 342
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning 1 513 8 373 -6 860 -7 920 34 983
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -2 540 -3 813 1 273 3 263 23 865
Räntor på statsskulden 732 484 248 -240 16 495
  - Ränta på lån i svenska kronor 640 586 54 -237 3 869
  - Ränta på lån i utländsk valuta -153 14 -167 -266 -167
  - Realiserade valutakursdifferenser 246 -116 362 263 12 793

 Sveriges statsskuld juli 2015

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden.