Underskott för staten i september

Pressmeddelande 7 oktober 2014

Statens betalningar visade ett underskott på 8,0 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 1,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av större utbetalningar än beräknat.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var 4,7 miljarder kronor högre än prognos. Det förklaras huvudsakligen av större utbetalningar från myndigheter, bland annat Sida. Skatteinkomsterna var 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,1 miljarder kronor högre än prognos. Det beror på något högre vidareutlåning till Riksbanken och något lägre inlåning från myndigheter än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor lägre än prognosen, vilket främst förklaras av högre överkurser vid emission.

För tolvmånadersperioden till och med september 2014 visade statens betalningar ett underskott på 66,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 284 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november, kl. 09.30. Riksgäldens nästa prognos publiceras den 9 december, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Utfall
sep

Prognos
sep

Differens
sep

Ack.
diff.1

Utfall
12-mån.

Nettolånebehov

8 017

1 880

6 137

-11 936

66 596

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

11 474

6 734

4 740

-10 044

59 390

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-595

-2 744

2 148

-1 468

12 480

Räntor på statsskulden

-2 861

-2 110

-752

-424

7 206

  - Ränta på lån i svenska kronor

-3 235

-2 049

-1 186

-1 909

13 253

  - Ränta på lån i utländsk valuta

60

19

42

600

1 872

  - Realiserade valutakursdifferenser

314

-79

393

884

-7 919

1 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos, juni 2014.

 Sveriges statsskuld september 2014, pdf