Underskott för staten i oktober

Pressmeddelande 7 november 2014

Statens betalningar visade ett underskott på 6,3 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre vidareutlåning till Riksbanken.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var 1,0 miljarder kronor lägre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 3 miljarder kronor högre än prognos. Samtidigt var utbetalningarna något högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 10,2 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på att vidareutlåningen till Riksbanken blev 9 miljarder lägre än beräknat. Det är dock i huvudsak en omflyttning av vidareutlåning från oktober till november.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket främst förklaras av högre överkurser vid emission.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2014 visade statens betalningar ett underskott på 65,5 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 303 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november publiceras den 5 december, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Utfall
okt

Prognos
okt

Differens
okt

Ack.
diff.1)

Utfall
12-mån.

Nettolånebehov

6 282

18 049

-11 768

-23 704

65 527

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

12 824

13 843

-1 019

-11 063

47 650

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-2 666

7 511

-10 177

-11 644

12 257

Räntor på statsskulden

-3 877

-3 304

-572

-997

5 620

  - Ränta på lån i svenska kronor

-4 766

-3 331

-1 434

-3 343

10 023

  - Ränta på lån i utländsk valuta

153

87

66

666

2 004

  - Realiserade valutakursdifferenser

736

-60

796

1 680

-6 407

1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos, juni 2014.

Sveriges statsskuld oktober 2014, pdf