Överskott för staten i november

Pressmeddelande 5 december 2014

Statens betalningar visade ett överskott på 11,0 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 21,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre vidareutlåning till Riksbanken.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på att utbetalningarna var något lägre än beräknat. Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 13,6 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att vidareutlåningen till Riksbanken blev 11 miljarder högre än beräknat, på grund av en omflyttning av vidareutlåning från oktober till november. Resterande del av prognosavvikelsen beror på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket främst förklaras av högre överkurser vid emission.

För tolvmånadersperioden till och med november 2014 visade statens betalningar ett underskott på 67,5 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 291 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december publiceras den 12 januari, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Utfall
nov

Prognos
nov

Differens
nov

Ack.
diff.1)

Utfall
12-mån.

Nettolånebehov

-10 979

-21 872

10 893

-12 810

67 546

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

-11 059

-9 204

-1 856

-12 918

44 781

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

741

-12 859

13 600

1 956

18 401

Räntor på statsskulden

-661

190

-851

-1 848

4 364

  - Ränta på lån i svenska kronor

-979

66

-1 045

-4 388

8 150

  - Ränta på lån i utländsk valuta

64

76

-12

655

1 886

  - Realiserade valutakursdifferenser

254

49

205

1 886

-5 672

1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos, juni 2014.

Sveriges statsskuld november 2014, pdf