Överskott för staten i maj

Pressmeddelande 9 juni 2014

Statens betalningar visade ett överskott på 28,9 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,0 miljarder kronor. Skillnaden på 5,9 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 9,7 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna blev 7,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på högre inbetalningar av moms och preliminärskatter från företag. Ackumulerat sedan förra prognosen i februari har skatteinkomsterna varit 5,2 miljarder kronor högre än beräknat.

Lånebehovet totalt sett har varit 0,5 miljarder kronor högre än beräknat mellan februari och maj jämfört med förra prognosen.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 4,5 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på högre utlåning till Svenska Kraftnät och lägre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,7 miljarder kronor lägre än prognosen, vilket förklaras av högre överkurser vid emission av obligationer.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2014 visade statens betalningar ett underskott på 25,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 225 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni publiceras den 7 juli, kl. 09.30.

Nya prognoser för 2014 och 2015 publiceras den 17 juni, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Sveriges statsskuld maj 2014

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Maj
2013

Maj
2014

12 mån.

Lånebehov, netto

-22 720

-28 936

25 036

  Primärt lånebehov

-26 115

-26 173

15 316

  Räntor på statsskulden

3 395

-2 763

9 720

  - Ränta på lån i svenska kronor

4 620

3 552

19 330

  - Ränta på lån i utländsk valuta

263

337

1 452

  - Realiserade valutakursdifferenser

-1 488

-6 653

-11 062