Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2014

Statens betalningar visade ett överskott på 42,2 miljarder kronor i februari, vilket var 4,3 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror i huvudsak på lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

Skatteinkomsterna blev 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Skillnaden beror bland annat på lägre kompletterande skatteinbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,3 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden utvecklades enligt prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2014 visade statens betalningar ett underskott på 34 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 247 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 7 april, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

 Sveriges statsskuld februari 2014

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Februari
2013

Februari
2014

12 mån.

Lånebehov, netto

-15 645

-42 178

34 461

  Primärt lånebehov

-12 551

-40 411

17 078

  Räntor på statsskulden

-3 094

-1 766

17 383

  - Ränta på lån i svenska kronor

-910

-1 687

23 264

  - Ränta på lån i utländsk valuta

84

68

1 137

  - Realiserade valutakursdifferenser

-2 267

-147

-7 018