Överskott för staten i mars

Pressmeddelande 8 april 2013

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 5,8 miljarder kronor i mars. Det var 15,5 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos som var ett underskott på 9,7 miljarder kronor. Skillnaden beror på förskjutningar av betalningar mellan februari och mars, högre skatteinkomster och lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 8,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på vidareutlåning till Riksbanken som genomfördes i februari istället för mars. Därutöver har flera myndigheter gjort insättningar på konto i Riksgälden.

Skatteinkomsterna blev 2,3 miljarder kronor högre än beräknat. Statens kapitaltillskott på 2,5 miljarder kronor till Europeiska Investeringsbanken betalades redan i februari istället för som beräknat i mars. Dessutom blev utbetalningarna sammanlagt cirka 3 miljarder kronor lägre än beräknat från ett antal myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 5,8 miljarder kronor, vilket var 0,7 miljarder kronor högre än beräknat.

Statens betalningar gav ett underskott på 127,1 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med mars 2013.

Statsskulden uppgick till 1 211 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april publiceras den 8 maj, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Statens lånebehov (miljoner kr)
Mars
2012
Mars
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -9 451 -5 810 127 089
  Primärt lånebehov -12 285 -11 644 101 885
  Räntor på statsskulden 2 834 5 834 25 204
  - Ränta på lån i svenska kronor 7 383 6 696 28 129
  - Ränta på lån i utländsk valuta 58 -27 1 876
  - Realiserade valutakursdifferenser -4 607 -835 -4 801

Sveriges statsskuld mars 2013