Överskott för staten i maj

Pressmeddelande 10 juni 2013

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 22,7 miljarder kronor i maj. Det var 4,8 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev större än prognostiserat.

Merparten av den högre nettoutlåningen beror på att Pensionsmyndigheten har betalat ut 3,7 miljarder kronor till pensionsspararna i fondrabatt och arvsvinst. Därutöver har även Kärnavfallsfonden minskat sin inlåning i Riksgälden.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 3,4 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen.

Statens betalningar gav ett underskott på 154,7 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med maj 2013.

Statsskulden uppgick till 1 211 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni publiceras den 5 juli, kl. 09.30.

Nya prognoser för 2013 och 2014 publiceras den 18 juni, kl. 09.30

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Statens lånebehov (miljoner kr)
Maj
2012
Maj
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -25 276 -22 720 154 700
  Primärt lånebehov -30 834 -26 115 133 478
  Räntor på statsskulden 5 558 3 395 21 223
  - Ränta på lån i svenska kronor 3 941 4 620 28 248
  - Ränta på lån i utländsk valuta 609 263 1 134
  - Realiserade valutakursdifferenser 1 008 -1 488 -8 159

Sveriges statsskuld maj 2013