Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2013

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,6 miljarder kronor i februari. Det var 10,9 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror till största del på förskjutningar av betalningar mellan februari och mars.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 6,1 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att vidareutlåningen till Riksbanken genomfördes redan i februari i stället för mars. Statens kapitaltillskott på 2,5 miljarder kronor till Europeiska Investeringsbanken betalades också ut tidigare än väntat. Eftersom dessa betalningar gjordes tidigare än beräknat, kommer motsvarande avvikelse åt andra hållet att uppstå i mars.

Skatteinkomsterna blev 2,1 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket främst beror på lägre inbetalningar av kompletterande skatt.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,4 miljarder kronor högre än beräknat.

Statens betalningar gav ett underskott på 123,4 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med februari 2013.

Statsskulden uppgick till 1 221 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 8 april, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Statens lånebehov (miljoner kr)
Februari
2012
Februari
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -32 467 -15 645 123 448
  Primärt lånebehov -31 476 -12 551 101 243
  Räntor på statsskulden -991 -3 094 22 205
  - Ränta på lån i svenska kronor -908 -910 28 816
  - Ränta på lån i utländsk valuta 195 84 1 962
  - Realiserade valutakursdifferenser -279 -2 267 - 8 573

Sveriges statsskuld februari 2013