Ökad upplåning – fortsatt starka statsfinanser

Pressmeddelande 23 oktober 2012

Statsbudgeten visar ett underskott på 28 miljarder kronor i år och 55 miljarder kronor nästa år enligt vår nya prognos. För 2014 räknar vi med ett underskott på 56 miljarder kronor. Det medför att statens upplåning ökar. Vi kommer att fördela den ökade upplåningen mellan alla våra statspapper. Det innebär att finansieringen ökar i såväl statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar som lån i utländsk valuta.

Vår bedömning är att svensk ekonomi står på solid grund och klarar sig relativt väl trots krisen i euroområdet. Sve­rige har starka statsfinanser, ett väletablerat finanspoli­tiskt ramverk, en egen valuta, en konkurrenskraftig exportsektor och bytesbalansöverskott.

Den svaga konjunkturen och osäkerheten i omvärlden får emellertid genomslag på svensk ekonomi. Vi bedömer att BNP växer med 1,0 procent i år, 1,6 procent nästa år och 2,2 procent 2014. Prognosen är i princip oförändrad för i år medan det är 0,7 procen­tenheter lägre för nästa år jämfört med vår förra prognos.

Konjunkturavmattningen påverkar budgetsaldot som visar ett underskott på 28 miljarder kronor i år, 55 miljarder kro­nor nästa år och 56 miljarder kronor 2014. Det är framför allt lägre skatteinkomster som försvagar statsfinan­serna.

Vår prognos bygger på ett antagande om att regeringen kommer att genomföra nya reformer för 25 miljarder kronor 2014. Prognosen innehåller däremot inte några försälj­ningsinkomster för 2013 och 2014.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 163 miljarder kronor vid årsskiftet och 1 217 miljarder ett år senare. Det mots­varar 32,4 respektive 32,9 procent av bruttonationalpro­dukten, BNP. Vidareutlåningen uppgår till cirka 3 procent av BNP under prognosperioden. Statsskulden är i princip oförändrad som andel av BNP mellan 2011 och 2014. Sveriges skuld som andel av BNP är bland de lägsta i EU.

De svagare konjunkturutsikterna leder alltså till att vi skriver upp prognosen för lånebehovet nästa år. Vi räknar med att upplåningen ökar med drygt 40 miljarder kronor 2013 jäm­fört med vår förra prognos. Under 2014 ökar upplå­ningen ytterligare då vi finansierar en större volym förfal­lande lån.

De senaste åren har vi koncentrerat upplåningen till stats­obligationer för att värna likviditeten på marknaden. Nu när upplåningsbehovet är större väljer vi att fördela den ökade upplåningen på samtliga skuldslag. Det innebär att vi inte gör någon stor ändring av upplåningen i statsobligationer.

Upplåningen i statsobligationer uppgår till 74 miljarder kronor 2013. Det är en ökning med 11 miljarder kronor jäm­fört med juniprognosen. Under 2014 planerar vi att ge ut statsobligationer för 84 miljarder kronor. Samtidigt höjer vi emissionsvolymen i realobligationer till 9 miljarder kronor per år.

Efterfrågan på både stats- och realobligationer är stark. Ett större utbud bidrar till att ytterligare förbättra likviditeten i den inhemska statspappersmarknaden.

Under flera år har stocken av statsskuldväxlar legat på en miniminivå eftersom vi har prioriterat statsobligationer då lånebehovet varit litet. Nu ser vi utrymme att öka upplå­ningen i statsskuldväxlar igen. Vi räknar med att stocken uppgår till135 miljarder kronor i slutet av 2014.

De senaste åren har vi tagit upp valutalån enbart för att finansiera vidareutlåning till Riksbanken. Nu planerar vi att ge ut obligationer i utländsk valuta för motsvarande 7 mil­jarder kronor 2013 och 27 miljarder kronor 2014 utöver vidareutlåningen till Riksbanken.

Frågor besvaras av:

Sofia Olsson, budgetprognos, telefon 08 613 47 30

Thomas Olofsson, upplåning, telefon 08 613 47 82

Statsupplåning, Prognos och analys 2012:3

Statsupplåning, Prognos och analys 2012:3, pdf (öppnas i nytt fönster)
Statsupplåning, Prognos och analys 2012:3, pdf (öppnas i nytt fönster)