Statens betalningar visade överskott i september

Pressmeddelande 7 oktober 2011

Statens betalningar gav ett överskott på 1,7 miljarder kronor i september, vilket är 10,5 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden förklaras av lägre räntebetalningar och nettoutlåning än väntat.

Skatteinkomsterna och myndigheternas utbetalningar utvecklades i linje med prognos.

Räntorna på statsskulden blev 5,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror i huvudsak på lägre kursförluster än prognostiserat eftersom intresset för byten av realobligationslån i svenska kronor var mindre än förväntat.

Riksgäldens nettoutlåning blev 5,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det beror framför allt på minskad utlåning till Riksbanken. I september förföll ett lån på 3 miljarder euro och ersattes med utlåning på sammanlagt 2 miljarder euro. En del av effekten av minskad utlåning på 1 miljard euro i september motverkades av ökad utlåning i juli.

För tolvmånadersperioden till och med september 2011 gav statens betalningar ett överskott på 49 miljarder kronor. Statsskulden var 1 024 miljarder kronor den 30 september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november 2011, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden