Riksgälden amorterar valutaskulden med 40 miljarder och anger mål för räntebindningstiden

Pressmeddelande 8 december 2006

Valutaskulden amorteras i en årstakt motsvarande 40 miljarder kronor under 2007. Riktmärkena för räntebindningstiden i de olika skuldslagen sätts i enlighet med vad som angavs i Riksgäldens riktlinjeförslag 2007. Avvikelseintervallet kring realskuldens andel sätts till ± 2 procentenheter. Detta framgår av den Finans- och riskpolicy för 2007 som Riksgäldens styrelse beslutade om den 7 december 2006.

Amortering av valutaskulden
Riksgälden bedömer att kronan är rimligt värderad och amorterar därför i enlighet med regeringens riktvärde. Valutaskulden kommer under 2007 därmed att amorteras i en takt motsvarande 40 miljarder kronor per år.

Löptiden i statsskulden
Enligt regeringens riktlinjebeslut ska riktvärdet för den genomsnittliga räntebindningstiden i hela statsskulden vara 4,7 år vid slutet av 2007. Riksgäldens styrelse har i dag beslutat om löptidsriktmärken för de olika skuldslagen.

Riktmärket för räntebindningstiden i den nominella kronskulden ska även fortsättningsvis vara 3,5 år. Räntebindningstiden i den reala kronskulden ska gradvis minska för att vid utgången av året vara 10,4 år. Realskuldens löptid förkortas i takt med att de utestående lånen kommer närmare förfall. Riktmärket för räntebindningstiden i valutaskulden minskas från 2,1 år till 0,125 år. Motivet till minskningen är att den långsiktigt förväntas ge lägre upplåningskostnader utan att risken i hela skulden ökar allt för mycket.

Styrning av realskuldens andel
Riksgälden har beslutat om ett avvikelseintervall för realskuldens andel. Realskulden ska av operativa skäl tillåtas variera kring riktvärdet på 25 procent med ± 2 procentenheter.

Avvikelseintervallet ger möjlighet till en ändamålsenlig styrning mot riktvärdet samtidigt som den faktiska andelen tillåts variera till följd av förutsägbara faktorer som byten, förfall och kupongutbetalningar samt oförutsedda faktorer som förändringar i lånebehovet.

För mer information kontakta:
Thomas Olofsson, Upplåningschef: 08 - 613 47 82
Charlotte Lundberg, chef för Skuldförvaltning: 08 - 613 46 47