Riksgäldskontoret tar över EU-betalningar från Riksbanken

Pressmeddelande 9 mars 2005

Riksgäldskontoret kommer från och med den 9 mars att ta över växlingen från Riksbanken av inkommande betalningar i euro som betalas från EU i form av jordbruks- och strukturstöd m.m.

Bidrag från EU och valutaväxlingar
Inkommande medel från EU exempelvis bidrag i form av jordbruks- och strukturstöd betalas i euro och har tidigare växlats av Riksbanken innan medlen förts över till Riksgäldskontoret. I fortsättningen kommer bidragen att betalas direkt till och växlas av Riksgäldskontoret. I år beräknas EU-bidragen uppgå till i storleksordningen 10 miljarder kronor.

I dagsläget har Riksgäldskontoret valutaflöden som i huvudsak kommer från förvaltningen av valutaskulden. Riksgäldskontoret amorterar på valutaskulden med en årstakt på 25 miljarder kronor. Därutöver behöver vi köpa utländsk valuta för att betala räntor på valutaskulden för i storleksordningen 11 miljarder kronor i år.

Från den 9 mars kommer Riksgäldskontoret även att sälja utländsk valuta för att växla bidrag utbetalda i euro till kronor. Återstående betalningar i euro under 2005 beräknas till i storleksordningen 3 miljarder kronor. Riksgäldskontorets valutaväxlingar följer regeringens riktlinjer som syftar till att skapa förutsägbarhet och undvika stora marknadsrörelser. De växlingar som kommer att göras till följd av bidragen från EU kommer att utgöra en del av de samlade valutaväxlingar som i nettotermer fördelas jämnt mellan månaderna.

EU-avgiften
Utgående betalningar från Sverige till EU görs i svenska kronor. Den största posten är Sveriges EU-avgift. Riksgäldskontoret koordinerar sedan tidigare betalningen av EU-avgiften. Den nu genomförda ändringen beträffande dessa flöden är av huvudsakligen administrativ karaktär och kommer inte att innebära någon förändring av statens transaktioner på valutamarknaden.

För mer information:

Charlotte Lundberg (Chef Skuldförvaltning) tel: 08-613 46 47