Förslag till översyn av reglerna för myndigheters placeringar hos Riksgäldskontoret

Pressmeddelande 31 oktober 2000

Riksgäldskontoret föreslår i en skrivelse till Finansdepartementet att myndigheter som bedriver aktiv eller långsiktig tillgångsförvaltning bör placera i vanliga statsobligationer och inte längre vara hänvisade till placeringar på konton i Statens internbank i Riksgäldskontoret. Statens internbank är uppbyggd för löpande kassahållning av anslagsmedel och är inte anpassad för omfattande eller aktiv tillgångsförvaltning.

Den föreslagna översynen avser regelverket i sin helhet, men de myndigheter som i dagsläget skulle beröras är Insättningsgarantinämnden, Kärnavfallsfonden och Premiepensionsmyndigheten. Dessa myndigheter förvaltar normalt tillgångar på sammanlagt i storleksordningen 40 till 50 miljarder kronor. Av Kärnavfallsfondens totala medel om ca 23 miljarder kronor är ca 20 miljarder kronor placerade till real ränta.

Förslaget innebär att framförallt marknaden för realobligationer skulle få ett antal nya investerare, med ökad omsättning och likviditet som följd. Formerna för omläggningen bör utredas, men den kan komma att påverka de utestående volymerna av statsobligationer - såväl reala som nominella - och därmed olika marknadsindex.

Frågan om en översyn av regelverket har aktualiserats av en förfrågan från Premiepensionsmyndigheten om att placera till real avkastning hos Riksgäldskontoret. I avvaktan på den föreslagna utredningen avser Riksgäldskontoret tillsammans med Premiepensionsmyndigheten undersöka möjligheterna att finna en övergångslösning inom ramen för nuvarande regelverk.

Förfrågningar:

Thomas Franzén, tel. 08-613 46 51
Pär Nygren, tel. 08-613 47 44