Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter är publicerade

Nyhet 22 april 2020

I dag publicerar Riksgälden nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter. Det främsta syftet är att bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till avsedda ändamål, och därigenom minska risken för staten.

Genom de nya föreskrifterna får Riksgälden bättre förutsättningar för att pröva kärnkraftsbolagens ansökningar om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden samt revidera hur utbetalade fondmedel har använts. För tillståndshavarnas och kommunernas del leder detta till ökad transparens och förutsägbarhet samtidigt som det ger bättre förutsättningar att planera för och leva upp till lagkraven.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om:

  • visst innehåll i kostnadsberäkningar
  • ansökningar om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden
  • redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts

Föreskrifterna riktar sig till tillståndshavare som enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har tillstånd till en kärnteknisk verksamhet som ger eller har gett upphov till restprodukter, och tillståndshavare som har tillstånd att inneha eller driva en eller flera kärnkraftsreaktorer som inte permanent har stängts av före den 1 januari 1975. Föreskrifterna riktar sig även till de kommuner som omfattas av bestämmelserna i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2020.

Föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter

Beslutspromemoria