Förslag till nya föreskrifter om uppgiftslämning vid finansiering av kärnavfall

Nyhet 25 juni 2019

Riksgälden föreslår nya föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning av använda fondmedel vid finansiering av kärnavfall.

Föreskrifterna syftar till att skapa bättre förutsättningar för Riksgälden att pröva ansökningar om utbetalning och revidera hur utbetalade fondmedel har använts genom att tydliggöra tillståndshavarnas och kommunernas skyldigheter att lämna in viss information.

För tillståndshavarnas och kommunernas del är syftet att förslaget ska leda till ökad transparens och förutsägbarhet, samtidigt som det ger bättre förutsättningar att planera för och leva upp till de krav som Riksgälden ställer.

Förslaget har nu skickats på remiss. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till Riksgälden senast den 21 augusti 2019. Synpunkter skickas till karnavfallsfinansiering@riksgalden.se eller med post till Riksgälden. Vi ser gärna att era synpunkter lämnas i Microsoft Word-format. Använd också gärna förslagets rubriker i ert yttrande. Vänligen ange dnr RG 2019/578 i rubriken.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 9 oktober 2019.

Remisspromemoria - förslag till föreskrifter om kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning vid finansiering av kärntekniska restprodukter

Missiv - förslag till föreskrifter om kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning vid finansiering av kärntekniska restprodukter

Om Riksgäldens uppdrag inom kärnavfallsfinansiering

Den 1 september 2018 fick Riksgälden utökade uppgifter inom finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. I korthet betyder det att Riksgälden nu får det övergripande ansvaret att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar och att följa upp att finansieringssystemet fungerar som det ska.

Riksgälden ska granska de olika kostnadsberäkningar och osäkerhetsanalyser som kärnkraftsindustrin lämnar vart tredje år. Baserat på dessa underlag lämnar sedan Riksgälden förslag till regeringen på hur stora avgifterna till kärnavfallsfonden och säkerheterna bör vara. För ett antal mindre företag tar Riksgälden beslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter.