Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2018

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga rapport om riskerna i den statliga garanti- och utlåningsportföljen som redovisas för regeringen.

För insättningsgarantin, som är det enskilt största åtagandet, bedömer Riksgälden att risken för stora förluster till följd av att flera icke-systemviktiga institut fallerar är låg till måttlig. I förra årets analys bedömdes denna risk vara låg. Den förändrade bedömningen beror på att Riksgälden har vidareutvecklat analysmetodiken.

Den del av portföljen som innehåller bland annat studielån, exportkreditgarantier och garantier till förmån för internationella finansiella institutioner ligger kvar på samma låga nivå som i föregående års rapport. Bedömningen baserar sig på portföljens förhållandevis goda diversifiering, med ett stort antal engagemang som är väl spridda både geografiskt och branschmässigt.

Insättningsgarantin uppgick till 1 689 miljarder kronor per den 31 december 2016, som är den senast tillgängliga siffran. Den så kallade ordinarie portföljen, som bland annat omfattar studielån, exportkreditgarantier och garantier till förmån för internationella finansiella institutioner, uppgick till 569 miljarder kronor per den 31 december 2017.

Riksgälden gör den årliga rapporten ”Statens garantier och utlåning – en riskanalys” tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida. Syftet med rapporten är att bidra till ökad transparens kring riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys, pdf

Kontakt

Anna Karin Järemo, senior analytiker, 08 -613 47 29
Johan Eriksson, finansanalytiker, 08-613 46 34