Riksgälden välkomnar tydligare regler för valutareserven

Nyhet 28 april 2017

Riksgälden tillstyrker regeringens förslag till hur storleken på Riksbankens eget kapital ska regleras. Riksgälden tillstyrker även förslaget till regler för när Riksbanken ska kunna vända sig till Riksgälden för att förstärka valutareserven. Det skriver Riksgälden i sitt remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.

Riksgälden har länge efterlyst ett tydligare ramverk för hur och på vilka grunder beslut om valutareservens storlek ska fattas. Riksgälden välkomnar därför att regeringen nu föreslår ett lagfäst ramverk. Principen om att staten varken bör öronmärka eller fondera mer medel än nödvändigt har varit vägledande för Riksgäldens tillstyrkande av regeringens förslag.

Riksgälden tillstyrker regeringens förslag att Riksbanken ges ett målsatt eget kapital, att det fastställs när Riksbanken kan begära kapitaltillskott och hur vinstmedel ska disponeras.

Riksgälden tillstyrker även regeringens förslag till regler för när Riksbanken ska kunna vända sig till Riksgälden för att förstärka valutareserven. Utlåningen till Riksbanken bör avvecklas gradvis i takt med att enskilda valutalån förfaller.

Riksgälden konstaterar att följden av regeringens förslag blir att statsskulden minskar kraftigt och att det kan komma att påverka statspappersmarknadens funktionssätt. Riksgälden menar därför att regeringen bör bereda förslaget att göra det möjligt för staten att överupplåna i syfte att upprätthålla den svenska statspappersmarknaden när det ordinarie lånebehovet är litet, som Statsskuldsutredningen föreslog i ett betänkande (SOU 2014:8).

Riksgäldens remissvar om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, pdf

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94