Ingen förmånsbeskattning av betalkort

Nyhet 20 januari 2003

Regeringsrätten har i en dom 2002-12-19 gått på samma linje som länsrätt och kammarrätt avseende förmånsbeskattning av betalkort. Någon förmånsbeskattning skall inte anses föreligga även om kortinnehavaren använt, av arbetsgivaren bekostat betalkort, för privata inköp.

Tvisten gällde huruvida förmånsbeskattning skall ske av betalkort med personligt betalningsansvar, som arbetsgivaren bekostat, då kortinnehavaren har möjlighet att göra privata inköp på kortet (ingen förbindelse hade alltså upprättats mellan kortinnehavaren och arbetsgivaren om att köp på kortet enbart får ske för tjänstebruk). Regeringsrätten konstaterar i sin dom att "RSV inte kunnat visa att betalkortstjänsten i fråga inte är av väsentlig betydelse för att de anställda skall kunna utföra sina arbetsuppgifter". Det förhållandet att arbetsgivaren valt det betalkortsalternativ som arbetsgivaren anser tillgodoser det egna intresset av en kostnadseffektiv och smidig reseräkningsadministration försvagar inte anknytningen mellan tjänsten och de anställdas arbetsuppgifter. Regeringsrätten konstaterar vidare att en rimlig utgångspunkt är att en arbetsgivare inte är beredd att dra på sig onödiga driftkostnader. Förmånen är av begränsat värde för den anställda kortinnehavaren och därtill kan förmånen av att kunna utnyttja kortet privat inte utan svårighet särskiljas från nyttan i anställningen. Därmed har Regeringsrätten godkänt, det som i statliga myndigheters ramavtal kallas för företagskort med personligt betalningsansvar, som ett arbetsredskap. Det är därför inte längre nödvändigt att skriva en förbindelse mellan kortinnehavaren och myndigheten om att betalkortet enbart får användas i tjänsten för att undgå förmånsbeskattning. Någon skatte-innehållning skall därför inte heller göras från myndighetens sida med anledning av betalkort. Det är fortfarande myndigheten som avgör vilka på myndigheten som skall tilldelas betalkort. Regeringsrättens dom kan föranleda begäran om omprövning av verkställd förmånsbeskattning från berörda arbetsgivare och kortinnehavare. Sådan begäran görs skriftligen hos skattemyndigheten med angivande av belopp och år som är aktuella (kortinnehavare som söker ändring bör även ange personnummer samt bifoga intyg från arbetsgivare om förmånsbeskattning). Arbetsgivaravgifter kan omprövas avseende beskattningsår 1997 och framåt. Anställdas taxering kan omprövas avseende taxeringsår 1998 (inkomstår 1997) och framåt. För inkomståret 2002 kan arbetsgivaren lämna ny kontrolluppgift för de anställda som berörs.