Statens nettolånebehov

Statens nettolånebehov är spegelbilden av statsbudgetens saldo. Är det underskott i statsbudgeten lånar vi och är det överskott amorterar vi. När vi amorterar säger vi att nettolånebehovet är negativt. 

Nettolånebehovet brukar delas upp i primärt lånebehov och räntor på statsskulden. Det primära lånebehovet brukar vi dessutom dela upp i primärt saldo och Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter och statliga bolag. 

Primärt saldo  (alla statens löpande in- och utbetalningar)
+ Nettoutlåning  (myndigheter och statliga bolag lånar i Riksgälden)
= Primärt lånebehov

+ Räntor  (räntebetalningar på statsskulden)
= Nettolånebehov